image001

培英簡介

本會簡介

活動預告

活動回顧

白綠楓訊

校友訊息

培英網站

聯絡我們

獎學基金

 

訃 告

 

             

                                                                 

承蒙以下之熱心人士捐助:

鄭忠文                         $100

張瑞芳名譽顧問       $1000

黃令暉                        $100

蔡建中校董                $5000

余志明校董                $1000

翁寶珠                        $200

陳菊雯                        $100

李素珠                        $100

麥萬華                        $100 (白綠楓訊)

施淥漪&温绍良          $500

馮漢強                         $200

美西培英校友會        US$240 (白綠楓訊)

李植榮                         $100

伍梓培                         $50

麥萬華                         $50

雷煦然                        $100 (白綠楓訊)

張瑞芳名譽顧問       $1000

李月颜                        $200 (明年夏日燒烤買燒臘)

吳振亨                        $100 (白綠楓訊)

满地可培英校友會    $100 (白綠楓訊)

紐約培英校友會        US$100 (白綠楓訊)

鄭忠文                         $100

施淥漪                         $500

馮國光                         $100

麥萬華                         $50

美西眾校友            US$180 (白綠楓訊)